Stanovy
občianskeho združenia
Slovakia MOLOSS Club s pôsobnosťou pre celé územie Slovenskej republiky,
ktoré v rámci Únie kynologických klubov ako jediné zastrešuje molossoidné plemená psov.

Článok I.
Názov, sídlo a právne postavenie združenia

a./ Názov občianskeho združenia: Slovakia MOLOSS Club
b./ Sídlo združenia: Na Vrátkach 2425/6, 841 01 Bratislava – Dúbravka
c./ Právne postavenie združenia: občianske združenie Slovakia MOLOSS Club je nezávislé, dobrovoľné, nepolitické a samostatné združenie s vlastnou právnou subjektivitou a koná vo vlastnom mene. Je združením občanov podľa zákona č 83/1990 Zb.o združovaní občanov v znení neskorších predpisov. Občianske združenie, Slovakia MOLOSS Club je zaregistrované Ministerstvom vnútra SR dňa 12.08.1991 pod číslom spisu VVS/1-900/90-4069, a je združením, ktoré združuje občanov Slovenskej republiky a ďalšie osoby, ktoré sú priaznivcami MOLOSSOIDNÝCH plemien, uznaných Medzinárodnou kynologickou organizáciou FCI a taktiež aj tých neuznaných MOLOSSOIDNÝCH plemien, ktoré sú vedené v pomocných registroch FCI.
Občianske združenie Slovakia MOLOSS Club, chráni práva a oprávnené záujmy svojich členov, vyplývajúce z ich členstva v združení.

Článok II.
Úlohy združenia

Občianske združenie, Slovakia MOLOSS Club, plní najmä tieto úlohy:
1./ Spoluzúčastňuje sa na chove, zveľaďovaní, a zušľachťovaní molossoidných plemien v rámci štandardu a zlepšovania ich vlastností.
2./ Úzko spolupracuje s majiteľmi, spolumajiteľmi a držiteľmi molossoidných plemien.
3./ Môže vykonávať doplnkovú podnikateľskú a obchodnú činnosť vrátane zahraničnoobchodnej činnosti, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi SR, z ktorej zisk bude použitý na rozvoj cieľa a činnosti združenia.
4./ Zostavuje návrhy plánov výstav, skúšok, chovateľských podujatí a iných aktivít s tým súvisiacich. Organizuje, alebo spolupôsobí pri organizovaní týchto podujatí, spracúva príslušnú štatistiku.
5./ Podporuje chov, ochranu a čistokrvnosť plemien.
6./ Pri svojej činnosti spolupracuje s ostatnými vnútroštátnymi a zahraničnými klubmi, ako aj štátnymi orgánmi a organizáciami a to najmä pri chove, a ochrane čistokrvnosti plemien, ako aj pri usporiadaní príslušných podujatí. Občianske združenie úzko spolupracuje s Úniou kynologických klubov (ÚKK) a Slovenskou kynologickou jednotou (SKJ), pri svojich aktivitách postupuje v súlade s ich predpismi a predpismi Medzinárodnej kynologickej federácie (FCI).
7./ Organizuje a zabezpečuje čistokrvnosť chovu plemien.
8./ Pôsobí na rast odbornej a kultúrnej úrovne svojich členov s dôrazom na ochranu
čistokrvnosti plemien.
9./ Zabezpečuje chov a výcvik čistokrvných psov.
10./ Získava a organizuje mládež pre svoju činnosť, podporuje a rozvíja vzťah detí a mládeže ku psom a tým aj k životnému prostrediu a jeho ochrane.
11./ Prispieva k ochrane a tvorbe zdravého životného prostredia, zlepšovaniu prostredia pre chov a držanie psov, propaguje etické normy chovu psov.
12./ Uspokojuje spoločenské, športové a canisterapeutické záujmy, ale i záľuby členov a iných záujemcov, vytvára podmienky na zlepšovanie ich telesného a duševného zdravia a športovej výkonnosti.
13./ Vzdeláva svojich členov a širokú verejnosť v danej oblasti, organizuje odborné
prednášky, prezentácie, semináre, vedie k dodržiavaniu etických princípov v chove psov, v uvedenej oblasti vykonáva spravodajskú a publikačnú činnosť.

Článok III.
Majetok združenia

1./ Majetok občianskeho združenia, Slovakia MOLOSS Club, je jeho vlastníctvom. S týmto majetkom hospodári samostatne, podľa vlastných stanov, v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, ostatnými zákonmi a všeobecne záväznými právnymi predpismi.
2./ Majetok občianskeho združenia, Slovakia MOLOSS Club:
a/ hnuteľný a nehnuteľný majetok ako aj jeho výnosy,
b/ členské príspevky, účelové príspevky a zápisné,
c/ dotácie, subvencie a dary,
d/ príjmy z hospodárskej a inej činnosti,
e/ dotácie od sponzorov,
f/ iné príjmy, dosiahnuté v súlade s právnym poriadkom SR.
3./ Občianske združenie, Slovakia MOLOSS Club, hospodári samostatne podľa spracovaného rozpočtu, ktorý schvaľuje jeho členská schôdza.

Článok IV.
Členstvo v združení

1./ Členom občianskeho združenia Slovakia MOLOSS Club môže byť každý občan SR, cudzí štátny príslušník, alebo právnická osoba, ktorá je priaznivcom molosoidných plemien.
2./ Členov do občianskeho združenia Slovakia MOLOSS Club prijíma výbor občianskeho združenia Slovakia MOLOSS Club, na základe písomnej žiadosti uchádzača o členstvo, so súhlasom viac ako polovice hlasov všetkých jeho členov.
3./ Prijatie za člena občianskeho združenia Slovakia MOLOSS Club nadobúda účinnosť dňom schválenia jeho žiadosti výborom a zaplatením členského a iného povinného príspevku.
4./ Počet členov občianskeho združenia, Slovakia MOLOSS Club nie je obmedzený.
5./ Po prijatí za člena občianskeho združenia, Slovakia MOLOSS Club, má novoprijatý člen rovnaké práva a povinnosti ako ostatní členovia združenia. Členovia združenia, ktorí nie sú občanmi SR; nemajú hlasovacie právo a nemôžu byť volení do orgánov združenia a ani do orgánov ďalších organizácií, s ktorými združenie spolupracuje, alebo je ich členom.
6./ Na návrh výboru občianskeho združenia Slovakia MOLOSS Club, jeho členská schôdza môže prijať fyzickú osobu za čestného člena. Čestný člen občianskeho združenia Slovakia MOLOSS Club, je oslobodený od platenia členských a iných príspevkov, avšak nemôže byť zvolený do jeho orgánov a nemá ani hlasovacie právo.
7./ Výšku členského príspevku, účelových a mimoriadnych príspevkov určuje členská schôdza občianskeho združenia, Slovakia MOLOSS Club.

Článok V.
Práva a povinnosti členov združenia

1./ Člen občianskeho združenia Slovakia MOLOSS Club, má právo najmä:
a) zúčastňovať sa rokovania a rozhodovania na členských schôdzach občianskeho združenia Slovakia MOLOSS Club, okrem tých členov, ktorí nie sú občanmi Slovenskej republiky.
b) voliť a byť volený do orgánov občianskeho združenia Slovakia MOLOSS Club, okrem tých členov, ktorí nie sú občanmi Slovenskej republiky,
c) voliť a byť volený do orgánov slovenských a medzinárodných kynologických organizácií, okrem tých členov, ktorí nie sú občanmi Slovenskej republiky
d) zúčastňovať sa na ostatnej činnosti občianskeho združenia, Slovakia MOLOSS Club,
e) podávať návrhy, podnety a sťažnosti orgánom občianskeho združenia, Slovakia MOLOSS Club, okrem tých členov ktorí nie sú občanmi Slovenskej republiky.
2./ Člen občianskeho združenia Slovakia MOLOSS Club je povinný najmä:
a) dodržiavať právne predpisy o ochrane zvierat, o ochrane prírody, veterinárne predpisy, Stanovy občianskeho združenia Slovakia MOLOSS Club, uznesenia jeho orgánov, plniť úlohy vyplývajúce z týchto predpisov a uznesení, dodržiavať predpisy strešných kynologických organizácií, zastrešujúcich občianske združenie Slovakia MOLOSS Club,
b) prehlbovať si svoje odborné vedomosti,
c) angažovať a zúčastňovať sa aktívne na poslaní občianskeho združenia Slovakia MOLOSS Club, zachovávať disciplínu, plniť všetky úlohy vyplývajúce z členstva alebo zverenej funkcie a dôsledne rešpektovať pravidlá občianskej a kynologickej morálky,
d) zaplatiť riadne a včas členský príspevok a iné povinné príspevky
e) do 30 dní od každej zmeny trvalého pobytu hlásiť občianskemu združeniu Slovakia MOLOSS Club zmenu svojej adresy,
f) nahradiť občianskemu združeniu Slovakia MOLOSS Club škodu, za vznik ktorej
zodpovedá,
g) podieľať sa na činnosti, správe a hospodárení s majetkom občianskeho združenia Slovakia MOLOSS Club,
3./ Vyššie uvedené práva a povinnosti sa nevzťahujú na čestných členov občianskeho združenia, Slovakia MOLOSS Club.

Článok VI.
Zánik členstva v združení

Členstvo v občianskom združení Slovakia MOLOSS Club zaniká:
a) vystúpením, ktoré treba oznámiť písomne výboru občianskeho združenia, Slovakia MOLOSS Club,
b) právoplatným rozhodnutím o vylúčení z občianskeho združenia Slovakia MOLOSS Club,
c) nezaplatením členského príspevku v stanovenej lehote,
d) smrťou člena občianskeho združenia Slovakia MOLOSS Club,
e) zánikom občianskeho združenia Slovakia MOLOSS Club
f) rozhodnutím o odňatí čestného členstva v občianskom združení Slovakia MOLOSS Club,
g) zrušením rozhodnutia o prijatí za člena občianskeho združenia Slovakia MOLOSS Club z dôvodu nesplnenia podmienok na prijatie za člena.

Článok VII.
Orgány združenia

Orgánmi občianskeho združenia, Slovakia MOLOSS Club, sú:
a) členská schôdza,
b) výbor,
c) revízna komisia

Článok VIII.
Členská schôdza združenia

1./ Členská schôdza občianskeho združenia Slovakia MOLOSS Club je najvyšším orgánom združenia. Schádza sa podľa potreby, najmenej však 1 (jeden) krát za kalendárny rok.
2./ Na prijatie platného uznesenia členskej schôdze občianskeho združenia Slovakia
MOLOSS Club je potrebná nadpolovičná väčšina prítomných členov na jeho členskej schôdzi.
3./ Členskú schôdzu občianskeho združenia Slovakia MOLOSS Club zvoláva poverený člen jeho výboru, podľa plánu schváleného členskou schôdzou, alebo podľa aktuálnej potreby, s uvedením navrhovaného programu najmenej 5 (päť) dní vopred, a to niektorým z nasledovných spôsobov: písomne, faxom, e-mailom, cez sms správu, alebo oznamom na oficiálnej webovej stránke občianskeho združenia. Výbor občianskeho združenia Slovakia
MOLOSS Club zvolá do 30 (tridsať) dní členskú schôdzu vždy, ak o to požiada najmenej 1/3- na všetkých členov združenia, alebo kontrolór.
4./ Členská schôdza občianskeho združenia Slovakia MOLOSS Club, rozhoduje o všetkých závažných záležitostiach združenia, najmä však:
a) rozhoduje o zmene stanov združenia,
b) rozhoduje o zmene vnútorných predpisov, schvaľuje nové vnútorné predpisy,
c) volí na päťročné funkčné obdobie predsedu združenia, podpredsedu, tajomníka, ekonóma a ďalších členov výboru združenia, ako aj kontrolóra združenia,
d) rozhoduje o vylúčení člena združenia v odvolacom konaní,
e) rozhoduje o stanovení výšky riadneho členského príspevku, ako aj o mimoriadnych a účelových členských príspevkoch,
f) rozhoduje o sťažnostiach alebo odvolaniach členov proti rozhodnutiam výboru združenia,
g) rozhoduje o zrušení združenia;
h) o schválení správy výboru združenia o činnosti občianskeho združenia a vykonaných opatreniach medzi členskými schôdzami združenia,
i) o odvolaniach proti rozhodnutiam výboru združenia o uložení disciplinárneho opatrenia,
j) o schválení výročnej správy výboru združenia, o činnosti a výsledkoch hospodárenia združenia za uplynulý rok a správy kontrolóra združenia o kontrole činnosti a hospodárenia združenia,
k) o použití výnosu z hospodárenia alebo úhrade straty za uplynulý rok,
l) o schválení plánu činnosti združenia na kalendárny rok, prípadne dlhšie obdobie.
5./ V programe členskej schôdze musia byť zahrnuté tieto body:
a) schválenie výročnej správy výboru združenia o činnosti a výsledkoch hospodárenia za uplynulý rok,
b) správa kontrolóra združenia o kontrolnej činnosti a hospodárení združenia
c) rozhodnutie o použití výnosov hospodárenia alebo úhrade straty za uplynulý rok,
d) schválenie plánu činnosti združenia na kalendárny rok, prípadne dlhšie časové obdobie,
e) schválenie výšky členských príspevkov a iných povinných príspevkov
f) schválenie uznesení členskej schôdze.

Článok IX.
Výbor združenia

1./ Výbor občianskeho združenia Slovakia MOLOSS Club je výkonným orgánom združenia.
2./ Činnosť výboru občianskeho združenia Slovakia MOLOSS Club, spočíva najmä v
nasledovnom:
a) spravuje záležitosti združenia v období medzi členskými schôdzami, zabezpečuje plnenie uznesení členských schôdzí združenia, rozhoduje o všetkých záležitostiach, ktoré nie sú výslovne vyhradené iným orgánom združenia,
b) zodpovedá za dodržiavanie kynologickej, hospodárskej, finančnej a organizačnej disciplíny združenia,
c) rozhoduje o prijatí člena združenia a jeho vylúčení,
d) v disciplinárnom konaní proti členom združenia rozhoduje ako prvostupňový správny orgán,
e) predkladá pravidelné správy o svojej činnosti členskej schôdzi združenia.
3./ Výbor občianskeho združenia, Slovakia MOLOSS Club sa skladá z predsedu,
podpredsedu, tajomníka, hlavného poradcu chovu, ktorého vyberá a schvaľuje výbor, ekonóma a členov výboru.
4./ Počet členov výboru je oprávnená určovať členská schôdza občianskeho združenia Slovakia MOLOSS Club.
5./ Schôdze výboru občianskeho združenia Slovakia MOLOSS Club, zvoláva písomne, faxom, e-mailom, alebo cez sms správu, predseda združenia, alebo iný poverený člen výboru, najmenej 3 (tri) dni vopred. V neodkladných prípadoch (ak vec neznesie odklad), je možné schôdzu výboru združenia zvolať aj bez dodržania uvedenej trojdňovej lehoty.
6./ Na schôdzu výboru združenia sa pozýva aj kontrolór, ktorý má pri rozhodovaní len poradný hlas.

Článok X.
Práva a povinnosti členov výboru združenia

1./ Predseda občianskeho združenia Slovakia MOLOSS Club najmä:
a) koná v mene občianskeho združenia a je jeho štatutárnym orgánom,
b) zvoláva zasadnutia výboru a členskej schôdze,
c) podpisuje písomnosti týkajúce sa činnosti združenia,
d) kontroluje plnenie úloh uložených jednotlivým funkcionárom výboru združenia,
e) dbá na včasné vypracovanie plánu kynologického a finančného hospodárenia a kontroluje ich,
f) zabezpečuje plnenie úloh, ktoré uložili združeniu strešné kynologické organizácie, štátne orgány a iné oprávnené orgány a organizácie,
g) vybavuje neodkladné a naliehavé náležitosti združenia, a o výsledku informuje výbor alebo združenie na najbližšej členskej schôdzi.
2./ Podpredseda Slovakia MOLOSS Club, najmä:
a) koná v mene občianskeho združenia v neprítomnosti predsedu združenia so všetkými jeho právami a povinnosťami,
3./ Tajomník Slovakia MOLOSS Club, najmä:
a) vybavuje bežnú korešpondenciu,
b) opatruje pečiatku, stanovy, zápisnice zo schôdzí a všetky dôležité písomnosti združenia a zodpovedá za ich riadne uloženie,
c) vyhotovuje zápisnice zo schôdzí výboru a členských schôdzí, pokiaľ sa funkciou
zapisovateľa nepoverí iný člen výboru,
d) predkladá výboru prihlášku nových členov, oznámenie o zániku členstva, vedie zoznam členov,
4./ Ekonóm Slovakia MOLOSS Club, najmä:
a) disponuje, spoločne s predsedom, s finančnými prostriedkami nachádzajúcich sa na účte združenia,
b) prijíma a realizuje peňažné plnenia,
c) vedie príručnú pokladnicu a zodpovedá za pokladničnú hotovosť,
d) zostavuje výkaz o hospodárení a predkladá ho na schválenie členskej schôdzi združenia,
5./ Hlavný poradca pre chov občianskeho združenia Slovakia MOLOSS Club najmä:
a) zostavuje návrh plánu kynologického hospodárenia a smerovania chovu, predkladá ho na schválenie príslušným orgánom, a dbá na jeho dodržiavanie,
b) dozerá, aby sa chov šteniat vykonával podľa zásad riadneho kynologického hospodárenia v súlade s chovateľskými predpismi a inými predpismi o kynológii,
c) v prípade potreby vykonáva potrebné opatrenia na záchranu psov,
d) vedie záznam a podáva štátnym a kynologickým orgánom hlásenia pre štatistické úlohy
e) informuje výbor a členskú schôdzu o stave chovu psov a navrhuje potrebné opatrenia,
f) na pokyn predsedu združenia vypracováva vyhodnotenie chovu podľa určených kritérií,
g) eviduje zoznam chovných psov členov združenia a vedie o nich záznam,
h) je poradensky nápomocný členom združenia pri zabezpečovaní krmiva pre psy,

Článok XI.
Revízna komisia združenia

1./ Revízna komisia občianskeho združenia Slovakia MOLOSS Club je kontrolným orgánom združenia, ktorý je nezávislý na výbore, skladá sa z troch členov, volených členskou schôdzou na dobu 5 (päť) rokov. Predsedu revíznej komisie si určia zvolení členovia revíznej komisie spomedzi seba;

2./ Revízna komisia občianskeho združenia Slovakia MOLOSS Club sa zodpovedá členskej schôdzi, ktorej predkladá správu o svojej činnosti a návrhy na odstránenie zistených nedostatkov a chýb.

3./ Revíznu komisiu občianskeho združenia Slovakia MOLOSS Club volí členská schôdza združenia. Členstvo v revíznej komisii je nezlučiteľné s členstvom vo výbore.

4./ Revízne komisia občianskeho združenia Slovakia MOLOSS Club kontroluje činnosť a hospodárenie združenia a jeho orgánov, najmä plnenie plánu finančného hospodárenia, plnenie zmluvných záväzkov, dodržiavanie zákonnosti a uznesení členských schôdzí združenia.

5./ Revízna komisia občianskeho združenia Slovakia MOLOSS Club sa vo svojej činnosti riadi predpismi strešných kynologických organizácií, ich smernicami ako aj všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Článok XII.
Zastupovanie združenia

Občianske združenie Slovakia MOLOSS Club navonok zastupuje predseda združenia, v jeho neprítomnosti podpredseda.

Článok XIII.
Zápisnice o rokovaní orgánov združenia

1./ O rokovaní orgánov občianskeho združenia Slovakia MOLOSS Club a jeho výsledkoch sa robia stručné, jasné, výstižné a zrozumiteľné zápisnice, ktoré sa archivujú.
2./ Zápisnice z členskej schôdze občianskeho združenia Slovakia MOLOSS Club podpisuje predseda a overovateľ zápisnice.
3./ Zápisnice zo zasadnutia výboru občianskeho združenia Slovakia MOLOSS Club podpisuje predseda a tajomník, v prípade ich neprítomnosti môže neprítomného funkcionára pri podpisovaní zastúpiť podpredseda
.
Článok XIV.
Členská disciplína združenia

1./ Členovi občianskeho združenia Slovakia MOLOSS Club, ktorý porušil povinnosti
vyplývajúce z členstva v združení, a na jeho nápravu vzhľadom na závažnosť porušenia povinnosti nepostačuje pohovor; môže výbor združenia podľa miery zavinenia a ostatných okolností uložiť tieto druhy disciplinárnych opatrení:
a) pokarhanie pred výborom,
b) dočasné obmedzenie chovateľskej činnosti na dobu 1 (jeden) až 5 (päť) rokov,
c) vylúčenie zo združenia.
2./ Vylúčiť z občianskeho združenia Slovakia MOLOSS Club možno len takého člena
združenia, ktorý hrubo alebo opätovne do 5 (piatich) rokov od predchádzajúceho
právoplatného disciplinárneho opatrenia uloženého príslušným orgánom združenia porušil stanovy, interné predpisy združenia, alebo predpisy upravujúce kynológiu (predpisy strešných organizácií združenia), alebo si dlhodobo neplní povinnosti voči združeniu, alebo konal v rozpore so záujmami združenia, alebo nerešpektuje a porušuje pravidlá občianskej a kynologickej morálky.
3./ Rozhodnutie o uložení disciplinárneho opatrenia sa musí vypracovať písomne, rozhodnutie musí obsahovať všetky povinné náležitosti.
4./ Písomné vyhotovenie rozhodnutia sa zasiela doporučeným listom, alebo sa odovzdá osobne proti podpisu stíhanému členovi združenia.
5./ Proti rozhodnutiu výboru združenia je možné do 15 dní od jeho doručenia podať
odvolanie. Riadne, včas a s odôvodnením podané odvolanie (inak sa naň neprihliadne) prejedná a posúdi ako odvolací orgán členská schôdza. Rozhodnutie členskej schôdze je definitívne a nie je možné proti nemu podať ďalší opravný prostriedok. Členská schôdza je odvolacím orgánom aj v sťažnostnom konaní.

Článok XV.
Hospodárenie združenia

l./ Občianske združenie Slovakia MOLOSS Club má vlastnú právnu subjektivitu a hospodári podľa vlastného plánu hospodárenia schváleného členskou schôdzou.
2./ Občianske združenie Slovakia MOLOSS Club zo svojich zdrojov zabezpečuje náklady na svoju réžiu ako aj finančné prostriedky na úhradu technického zabezpečenia podujatí, organizovaných združením a úhradu daní a ostatných poplatkov.
3./ Funkcionári, ako aj radoví členovia občianskeho združenia Slovakia MOLOSS Club, majú právo za vykonané úkony v prospech združenia vyúčtovať svoje hotové výdavky – najmä cestovné náhrady a stravné, prípadne ušlú mzdu.
4./ Členská schôdza občianskeho združenia Slovakia MOLOSS Club môže schváliť aj
paušálne odmeny za výkon jednotlivých funkcií v združení.
5./ Za jednotlivé pracovné výkony môže členská schôdza občianskeho združenia Slovakia MOLOSS Club schváliť bodový systém.

Článok XVI.
Zrušenie združenia

l./ Občianske združenie Slovakia MOLOSS Club sa zrušuje:
a) rozhodnutím členskej schôdze združenia a to najmenej ¾ počtom hlasov všetkých členov s hlasovacím právom o jeho dobrovoľnom rozpustení a prípadne o zlúčení s iným združením;
alebo
b) právoplatným rozhodnutím ministerstva vnútra o jeho rozpustení, alebo
c) právoplatným rozhodnutím súdu v trestnom konaní, alebo
d) vyhlásením konkurzu alebo zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku.
2./ V prípade zrušenia združenia dobrovoľným rozpustením, vykoná likvidáciu majetku likvidačná komisia, ktorú ustanoví členská schôdza. O spôsobe majetkového vysporiadania rozhodne členská schôdza väčšinou hlasov riadnych členov.

Článok XVII.
Záverečné ustanovenia

Tieto stanovy schválila členská schôdza Slovakia MOLOSS Clubu dňa 25.09.2021 a v plnom znení nahrádzajú stanovy, ktoré vzalo Ministerstvo vnútra SR na vedomie dňa 07.03.2014 pod č. VVS/1-900/90-4069-2.

Chovatelský poriadok

 1. Účel a pôsobnosť.
 • 1.1 Účelom chovateľského poriadku je riadenie a rozvoj chovu molosských
  plemien združených v Slovakia
  MOLOSS Clube v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky a predpismi
  FCI.
 • 1.2 Pôsobnosť tohto chovateľského poriadku je obmedzená na chovateľov
  združených v Slovakia MOLOSS
  Clube v rámci Slovenskej republiky
  .
 1. Vymedzenie pojmov.
  Pre účely tohto chovateľského poriadku sa za :
  … -majiteľa považuje osoba, ktorá právoplatne získala zviera a vlastní jeho
  preukaz o pôvode.
  … -držiteľa chovného psa považuje majiteľ psa alebo osoba , ktorú majiteľ
  poveril , aby psa chovne využívala.
  … -chovateľa považuje majiteľ chovnej suky , ktorý má zaregistrovaný chránený
  názov chovateľskej stanice
  a v dobe pripúšťania a vrhu je majiteľom suky.
  … -plemeno považujú suky a psy s platným preukazom o pôvode, ktorý vydala
  plemenná kniha členskej alebo
  pridruženej organizácie FCI.
  … -chovného jedinca považuje pes, alebo suka, ktorí splnili požiadavky pre
  uvedenie do chovu stanovené týmto
  chovateľským poriadkom. Tieto jedince sú vedené v registri chovných psov a súk
  plemennej knihy.
  … –chov považuje cieľavedomá plemenitba, na ktorú sa dajú použiť iba jedince
  uvedené do chovu (uchovnené),
  zaradené do registra chovných psov a súk, ktoré musia byť v dobrom zdravotnom
  stave
  .
 2. Uvedenie do chovu.
  Pre uvedenie psov a súk do chovu musia byť splnené nasledovné podmienky:
 • 3.1 –čistokrvnosť jedinca osvedčená preukazom o pôvode (rodokmeň) v prípade
  importovaných jedincov
  s exportným preukazom pôvodu preregistrovaným na plemennej knihe.
 • 3.2 -absolvovanie aspoň jednej výstavy poriadanej klubom minimálne v triede
  mladých.
  3.3.- absolvovanie aspoň jednej výstavy v triede so zadávaním CAC
 • 3.4 –minimálny vek psa dovŕšením 15 mesiacov, minimálny vek súk dovŕšením
  15 mesiacov.
 • 3.5 –absolvovanie bonitácie so zadaním ,,chovný“.
  3.6. suku možno pripúšťať od 18 mesiaca do konca roka, v ktorom dovŕši vek
  8 rokov.

psy

 1. Bonitácia.
  4.1 Bonitácia je posúdenie zhody predvádzaného jedinca so štandardom a
  posúdenie jeho genealogických
  podmienok s požiadavkami rozvoja chovu daného plemena. Pred bonitáciou je
  povinnosť absolvovať DBK,
  (vylúčenie z chovu DBK 4/4).
  4.2 Bonitáciu vykonáva rozhodca (Posudzovateľ pre exteriér psov) a poradca
  chovu , prípadne iný člen poverený výborom klubu.
  4.3 Bonitácie sa vykonávajú tri krát do roka podľa potreby. Na bonitáciu sú
  zaradené všetky jedince, ktoré spĺňajú podmienky pre bonitáciu a sú riadne
  prihlásené
  4.4 Prihláškou na bonitáciu je fotokópia zaslaná tajomníkovi klubu najneskôr
  mesiac pred bonitáciou, označená v pravom hornom rohu ,,BONITÁCIA“.
  Súčasťou prihlášky je potvrdenie o zaplatení bonitačného poplatku vo výške 20
  euro na účet klubu a certifikát o absolvovaní DBK a DNA – profil.
  Prihlásenie na mieste sa považuje za mimoriadnu bonitáciu – poplatok 60 euro.
  Vyšetrenie na DBK a DNA -profil je povinné
  4.5 Mimoriadna ( individuálna ) bonitácia ,sa vykonáva na žiadosť chovateľa po
  dohode s výborom klubu – poplatok 60 Eur..
  Žiadateľ hradí všetky výdavky spojené s bonitáciou (poplatok rozhodcu, cestovné
  výdaje – 0,35Eur /km + 25 Eur rozhodcu + 60 EUR bonitačný poplatok. Inak pre
  ňu platia všetky body uvedené vyššie.
 2. Právo chovu.
  5.1 Právo chovu má každý chovateľ, ktorý vlastní suku uvedenú do chovu
  (uchovnenú), má
  zaregistrovaný názov chovateľskej stanice a vystavené platné pripúšťacie
  povolenie.
  5.2 Ak prešla chovná suka do vlastníctva iného chovateľa, patria novému
  majiteľovi aj všetky práva a povinnosti súvisiace s odchovom.
  . 5.3 Chovateľ je povinný nahlásiť poradcovi chovu uhynutie, alebo zmenu
  majiteľa chovných zvierat.
  5.4 Produkcia šteniat bez preukazu o pôvode, je nezlučiteľná s princípmi tohto
  chovateľského poriadku a je považovaná za jeho hrubé porušenie.
  .
 3. Pripúšťacie povolenie.
  6.1 Pripúšťacie povolenie na základe písomnej žiadosti chovateľa. K žiadosti musí byť doložené vyšetrenie DNA pripúšťanej suky, Bez pripúšťacieho povolenia nemožno suku pripustiť. V prípade nakrytia bez povolenia bude voči chovateľovi uplatnený sankčný postih.
  6.2 Pripúšťacie povolenie si majiteľ chovnej suky písomne vyžiada dva mesiace
  pred predpokladaným háraním od poradcu chovu. V žiadosti je potrebné uviesť
  plemeno, meno suky (uvedené v rodokmeni) chovateľskú stanicu ak je v
  rodokmeni uvedená.
  6.3 Chovateľ si navrhne min. jedného krycieho psa (doporučuje sa priložiť
  fotokópiu rodokmeňa krycieho psa) ,prípadne požiada o odporučenie psov
  poradcom chovu.
  6.4 Ak párenie nie je úspešné, je potrebné pripúšťacie povolenie prečiarknuť a
  zaslať poradcovi chovu.
  6.5 V prípade, že chovateľ pripúšťacie povolenie nepoužil (nepáril suku) platí toto
  povolenie do konca kalendárneho roka.
 4. Párenie.
  7.1 Párenie v zmysle tohto chovateľského poriadku sa môže uskutočniť iba na
  základe vystaveného pripúšťacieho povolenia.
  . 7.2 Párenie suky dvoma psami počas jedného honcovania ( hárania) je
  neprípustné.
  7.3. Majiteľ krycieho psa je povinný v deň krytia podpísať pripúšťacie povolenie
  a do 7 dní zaslať hlavnému poradcovi chovu časť pre majiteľa krycieho psa.
  Majiteľ chovného psa i majiteľ chovnej suky, sú povinný viesť evidenciu párení.
 5. Vrh.
  8.1 Chovateľ do 10 dní musí ohlásiť vrh hlavnému poradcovi chovu a majiteľovi
  krycieho psa.
  8.2 Kontrolu vrhov vykonávajú vyškolení kontrolóri. Chovateľ si dohodne termín
  kontroly s hlavným poradcom chovu. Zásadne sa vyžaduje jedna kontrola do
  veku 7 týždňov. /Poplatok 50 euro pri kontrole kontrolórovi .5 eur za každé
  zapísané šteňa zašle chovateľ na účet klubu.
  8.3 Ak zistí kontrolór vrhu závažné nedostatky vo vývoji, výžive a ustajnení šteniat
  nahlási tieto skutočnosti hlavnému poradcovi chovu .Hlavný poradca chovu po
  preverení skutočného stavu má právo vyvodiť sankcie a žiadať nápravné
  opatrenia.
  8.4 Čipovanie . je povinné . Čipovanie si dohodne chovateľ s veterinárnym
  lekárom .
  8.5 Všetky náklady spojené s kontrolou vrhu, čipovaním a poplatkami za úkony
  plemennej knihy hradí chovateľ.
  8.6 Suka môže mať iba tri vrhy v priebehu dvoch rokov.
 6. Sankcie a postihy.
  9.1 Prihlášky na bonitáciu odoslané po termíne, alebo prihlásenie sa priamo na
  mieste bonitácie sa účtuje dvestopercentným príplatkom.
  9.2 Pri porušení tohto poriadku môže byť chovateľ výborom klubu postihnutý
  finančnou pokutou do výšky 200 euro ,pozastavením chovnosti, až vylúčením z
  klubu. Proti tomuto rozhodnutiu sa môže chovateľ odvolať na
  rozhodnutie členskej schôdze.
  Chovateľský poriadok bol odsúhlasený na členskej schôdzi 25.9.2021 a jej
  pokračovaní dňa 30.10.2021.