Plemená 2

Miesto vo vedeckej klasifikácii
Pes patriaci do skupiny dogovitých plemien (podľa klasifikácie Pierra Meguina). Plemeno kvadratické, hladkosrsté (podľa klasifikácie De Chambra).

Miesto v klasifikácii použiteľnosti
Pes strážny a na obranu, pre políciu, na stopovanie.

Krajina pôvodu
Taliansko, presnejšie Neapol.

HLAVNÉ CHARAKTERISTIKY upresňujúce plemeno (všeobecný vzhľad, štruktúra proporcií, harmónia a nadanie)
Neapolský mastin má výnimočné strážne a obranárske vlastnosti, je mohutnej stavby, mocný, drsného vzhľadu avšak súčasne majestátny, robustný a odvážny, inteligentného výrazu, obdarovaný presnou rozumovou rovnováhou, učenlivý, nie agresívny, neprekonateľný obranca osôb a majetku. Pes s relatívne krátkou telesnou stavbou a pravouhlým na predné končatiny nakloneným trupom. Proporcionálne je celkom harmonický svojou veľkosťou a hmotnosťou. Srsť je veľmi hustá a bez podsady,krátka a dobre priliehavá. Hrubá a voľná koža pokrýva celé telo vrátane hlavy a je výrazne typická rozdelením kožných záhybov, najmä na hlave, kde sa formujú záhyby a na krku, kde tvoria „horský hrebeň“. Hlava – Brachicefala – masívna, lebka široká pri lícnych kostiach, krátka. Celková dĺžka hlavy sa rovná asi 3/10 výšky v kohútiku, dĺžka čumáka musí dosiahnuť 1/3 dĺžky celkovej hlavy. Pes s výškou v kohútiku 70 cm, musí mať lebku dlhú 14 cm a čumák 7 cm. Celková dĺžka hlavy je 21 cm. Šírka lebky je väčšia ako celková dĺžka hlavy alebo rovnaká ako jej dĺžka. úplný cefalický index je približne 66. Lebka mastina je v hornej časti plochá a má rovnobežný priebeh s nosovým chrbtom. Typické je usporiadanie kožných záhybov. Od vnútorného a vonkajšieho očného kútika prebieha po jednom záhybe až do kúta papule.

Ňucháč
Je v tej istej línii ako nosný chrbát. Z profilu nesmie vyčnievať vo vertikálnej línii pred pyskami, ale jeho predná strana sa nachádza na rovnakej vertikálnej úrovni prednej časti čumáka. Ňucháč musí byť objemný s nosnými dierkami dobre otvorenými a veľkými, vlhký a studený. Pigmentácia je zhodná so sfarbením, čierny pri čiernom, tmavý s ostatnými sfarbeniami, hnedý pri mahagónovom sfarbení.
Nosný chrbát
Rovnobežný. Dĺžku a smer v pomere s lebkou pozri: Hlava. Jeho šírka, meraná od polovice jeho dĺžky, musí dosiahnuť približne 20% z celkovej výšky hlavy a približne 50% dĺžky nosového chrbátu.
Pysky a papuľa
Pysky sú bohaté a ťažké. Papuľa pozorovaná spredu má tvoriť kvadrát. Pysky pri pohľade spredu predstavujú obrátené „V“, z čoho vyplýva, že hĺbka papule má byť väčšia ako jej dĺžka. Okrem toho rovnobežnosť vonkajších pyskov, predná časť papule musí byť plochá a má tvoriť kvadrát. Spodný bočný profil papule je tvarovaný pyskami a najspodnejší bod papule nie je daný pyskami,ale pohybom pier. Kútik pyskov je zdôraznený a ich sliznica dobre viditeľná, sliznica odokrytá záhybom horného pysku so spodným musí byť odokrytá. Profil predno-spodný bočný papule predstavuje polkruh dosť uzavretej spáry. Dĺžka papule je zhodná s dĺžkou nosového chrbátu. Kožný záhyb je dlhý spôsobom, že kútiky pyskov sa musia stretnúť s kolmým záhybom vonkajšieho očného kútika.
Čeľusť
Silná, dobre vyvinutá so zubnými oblúkmi, ktoré perfektne k sebe doliehajú, to znamená, že rezáky hornej čeľuste musia sa dotýkať s ich zadnou časťou vonkajšej strany rezákov čeľuste, alebo horné aj spodné rezáky sú presne oproti sebe (záhryz nožnicový, kliešte). Silné čeľuste smerujú zahnutým profilom, najmä v zadnej časti. Čeľusť musí byť dobre vyvinutá v prednej časti a nikdy nesmie unikať, aby tvorila oporu vonkajším pyskom pri ich spojení. Zuby biele, pravidelne rozmiestnené, kompletné čo do vývoja a počtu.
Pokles čelového sklonu
Pokles čelového sklonu alebo stop – bočné profily sú dané spojením vonkajších proporcií čelných kostí, alorálnymi spojmi dvoch nosných kostí a hornými spojmi dvoch horných čeľustí. Čelový sklon musí predstavovať uhol približne 90 na nosných znakoch alebo od 120 do 130 ak je meraný zo sklonu čela.
Lebka
Jej dĺžka zodpovedá 2/3 celkovej dĺžky hlavy a bizigomatická šírka dosahuje vlastnú dĺžku. Zigomatické zaoblenia sú zdôraznené, veľmi sa naťahujú do šírky ponúkajúc primerané zloženie žuvacích svalov a spánku. Tvarom sferoid pri pohľade spredu, pri bočnom pohľade (z profilu) sa k tomuto tvaru približuje, okrem jej hornej aborálnej časti, t.j. medzi vložením uší, kde je plochý. Čelné znaky sú veľmi vyvinuté. Štruktúra stredne čelná alebo metodicko zdôraznená. Apofisa alebo hrebienok na záhlaví (tyle) je výrazný.

Ucho
Malé v porovnaní s veµkosťou psa, trojuholníkového tvaru, nasadené vysoko nad jarmovým oblúkom, ak sa nekupíruje musí dobre priliehať a dĺžkou nesmie presahovať okraj sánky. Nasadenie ucha je trocha do výšky a potom padá smerom nadol, ak je ucho kupírované je skoro celkom amputované do špice, aby tvorilo formu rovnoramenného trojuholníka.
Oko
> Viečka musia byť normálne priľnuté na očnú bulvu (ani ektropia, ani entropia). Oči sú umiestnené na subfrontálnej pozícii, ležia ďalej od seba s viečkovým záhybom v tvare kruhu a pre bohatú nadviečkovú kožu a nie dostatočne otvorenú, ukazuje sa ako oválne. Očná bulva je ľahko vpadnutá. Pigmentácia okružia je čierna, modrá, hnedá – podľa sfarbenia srsti. Farba oka má byť tmavšia ako farba srsti.
Krk
Krátky, silný, svalnatý, dĺžka meraná od zátylku po okraj zátylku je približne 2,8/10 výšky zátylku, obvod na polovicu jeho dĺžky je približne 8/10 dĺžky zátylku. Horný okraj prednej tretiny je ľahko vypuklý, spodný okraj je bohatý na mäkkú kožu, ktorá tvorí lalok, ktorý však nesmie byť príliš bohatý a najmä nesmie byť veľmi oddelený. Lalok začína od hornej sánky a siaha asi až po polovicu krku.
Trup
Dĺžka tela je väčšia ako výška v kohútiku o 10% – meraná od pleca (uhol vonkajšej časti ramena) alebo od hrudnej kosti po bedrový kĺb.
Hrudník
Široký, veľmi priestranný, hrudné svalstvo veµmi vyvinuté. Jeho šírka, ktorá je zhodná s hrudným košom, v limite medzi okrajmi, okraje nad prednou častou ramien musia dosahovať 40-45% z výšky v kohútiku. Hrudná kosť musí byť situovaná na úrovni výšky pleca.
Hrudný kôš
Široký, siahajúci až po lakeť alebo trocha pod lakeť – dobre vypuklý (konvexný) do polovice svojej dĺžky, jeho priečny priemer sa mierne zmenšuje smerom k hrudnej kosti, nevytvárajúc však plochý hrudník. Rebrá sú dlhé, dobre zaoblené, šikmé, medzery medzi rebrami dobre rozmiestnené, posledné falošné rebrá dlhé, šikmé a dobre otvorené. Obvod hrudného koša musí tvoriť asi o 1/4 viac ako výška v kohútiku, meraná pri záhybe rebier je asi o 10 cm menšia, priečny objem musí dosiahnuť aspoň 32% výšky v kohútiku, hĺbka musí dosiahnuť 50-55% výšky v kohútiku. Hrudný index je reprezentovaný číslom nie väčším ako 8, je lepšie, ak je menší. Oblasť hrudnej kosti, jej profil tvorí polkruh veľmi širokej struny, ktorý jemne vystupuje smerom k bruchu a napína sa smerom ku konečníku.
Chrbát
Horná časť chrbta je rovná a len v kohútiku sa vyvyšuje. Chrbát je široký a jeho dĺžka tvorí asi 32% výšky v kohútiku.
Bedrá a kríže
Dobre spojené s chrbtovou líniou – z bočného profilu slabo vypuklé, svalstvo dobre vyvinuté do šírky. Ich dĺžka je o niečo menšia ako 1/5 výšky v kohútiku, ich šírka sa približuje ich dĺžke a je v pomere asi 14,5:16.
Brucho a boky
Spodná línia brucha od hrudnej kosti je temer horizontálna. Boky musia byť skoro v šírke rovnaké s okrajom bedier. Brucho sa javí objemné a priehlbenina bokov musí byť minimálna.
Chrbát
Chrbát, ktorý predlžuje smerom dozadu vypuklosť bedier,musí byť široký,robustný, svalnatý, preto priečny priemer medzi dvoma bedrami musí dosiahnuť 1,5/10 výšky v kohútiku. Bedrá musia vystupovať do výšky, aby dosiahli hornú líniu krížov. Jeho chrbát sa rovná 3/10 výšky v kohútiku, je znížený a jeho sklon, pokladajúc ho za líniu, ktorú dosahuje vonkajší predný uhol … s iskiatickou tuberozitou, v porovnaní s horizontálnou, je asi 3O.
Pohlavné orgány
Normálne, kompletné a dobre vyvinuté, v miešku umiestnené správne uložené dva semenníky.
Chvost
Chvost je nasadený nízko, veµmi široký na koreni, smerom k špici sa mierne zužuje. Nosenie chvosta, keď je pes v kľude, musí mať tvar šable, t.j. v horných dvoch tretinách ho nesie zvislo a potom prechádza do vonkajšieho zakrivenia. Keď je pes v pohybe, nikdy nie je nesený do výšky alebo stočený na chrbát, ale horizontálne, prípadne trocha vyššie nad chrbát. Chvost sa kupíruje asi na dve tretiny dĺžky (zostávajú) a nesmie presahovať pätový kĺb.
Plecia
Musia byť dlhé, mierne zauhlené, dobre osvalené, dobre vyvinuté, zreteľne oddelené, pri pohybe voľné. Ich dĺžka je asi 3/10 výšky v kohútiku. Ich sklon horizontálne je asi 50 – 60 . V porovnaní so stredom tela okraje lopatiek sú málo priblížené k sebe a sú z tohto hľadiska viac vertikálne.
Rameno
> Je dlhé, silne osvalené, lakeť bohato pokrytý voµnou kožou. Šikmý sklon ramena k horizontále je 55 – 60 , jeho dĺžka je asi 30% z výšky v kohútiku. Rameno je skoro paralelné so stredom tela.
Predlaktie
So silnými kosťami je kolmé. Jeho dĺžka je skoro taká istá ako dĺžka ramena. Lakeť musí byť evidentný. Výška vonkajšieho kĺbu lakťa je 5,2/10 výšky v kohútiku. Lakte bohato pokryté kožou musia byť paralelné so stredom tela – a preto nesmú byť príliš tesné k stene hrudníka eliminujúc pazuchovú jamku (tzv. zavreté lakte) a ani nesmerujúce von (otvorené lakte). Okraj lakťa sa musí nachádzať na kolmici spustenia od uhla ramena.
Zápästie
> Vo vertikálnej línii predlaktia dobre široké, suché, hladké, bez viditeµných kostných vypuklín.
Záprstie
Záprstia musia byť ploché od predu až do zadu a z čelného pohµadu musia pokračovať vo vertikálnej línii predlaktia. Z bočného pohľadu záprstia musia byť trocha natiahnuté asi na 70 – 75 . Jeho šírka nesmie byť väčšia ako šestina výšky končatiny po lakeť.
Laba
Okrúhleho tvaru, veľké, prsty dobre spojené medzi sebou, vyklenuté, suché, tvrdé a dobre pigmentované vankúše. Pazúry silné, zahnuté a pigmentované.
Stehno
Dlhé, široké, s mohutnými svalmi, plasticky vystupujúce, ale dobre oddelené jeden od druhého, zadný okraj natiahnutý k priamočiarosti. Dĺžka nesmie byť väčšia ako tretina výšky v kohútiku, to značí, že musí dosahovať 33% výšky v kohútiku a musí mať uhlenie približne 60 . Vzhµadom k vertikále musí byť parelelné so stredom tela.
Zadná končatina
S pevnými kosťami a dobre viditeľným osvalením. Jej dĺžka je o niečo väčšia ako stehno s uhlením smerom spredu do zadu asi 50 – 55 , uhol stehenno-jablčno-holenný je asi 110 – 115 . Žliabok zadnej končatiny dôrazný a evidentný.
Podkolenie
Zaúhlenie holennej kosti – jej vonkajší uhol je otvorený. Vzdialenosť chodidla po okraj podkolenia je približne 2,5/10 výšky v kohútiku. Pri pohľade zozadu vonkajšia línia, ktorá sa skláňa od okraja podkolenia na zem sa musí nachádzať na vertikále a na predĺženej línii zadku. Predný uhol, t.j. uhol kolenno-predpriehlavkový je otvorený, ako sme už hovorili a je približne 140 – 145.
Predpriehlavok
Robustný a suchý, cylindrického tvaru, jeho dĺžka je približne 1/4 výšky v kohútiku, pozerajúc zozadu, ako aj z boku sa musí nachádzať na vertikále, t.j. v perfektnej rovnováhe. Eventuálne paspáry jednoduché alebo zdvojené sú amputované.
Zadná laba
Tak ako predná, trocha menšia, so všetkými znakmi ako predná.
Srsť
Musí byť hustá, rovnakej dĺžky, tenká, jemná, hladká, dĺžky maximálne 1 1/2 cm, nesmie javiť žiadne náznaky ku- čier na žiadnej časti tela ako na trupe, rôznych častiach tela a na chvoste. Tkanina chlpu je sklenná.
Farby srsti
Uprednostňované farby sú čierna, olovnatá, šedá, niekedy s malými bielymi znakmi na hrudi a na okraji prstov, mahagónová, plavá, žltá. Všetky srste môžu byť žíhané.
Koža
Bohatá na celom tele, najmä na hlave, kde tvorí množstvo záhybov alebo vrások a na prednej časti krku musí tvoriť lalok. Pigmentácia sliznice a nosa musí byť čierna alebo hnedá na základe najtmavšej časti srsti. Pigmentácia pazúrov a vankúšikov musí byť tmavá.
Výška v kohútiku
U psov 65 _ 75 cm, u súk 60 – 68 cm s toleranciou 2 cm hore aj dolu.
Váha
Od 50 do 70 kg.
Chôdza
Je jedna z typických charakteristík plemena – chôdza krokom, zdĺhavá, pomalá ako medveď. Ťah je pomalý, s dlhými krokmi a zakrýva veµa priestoru. Zriedka oválna.

CHYBY V TYPE A KONŠTRUKCII

Hlavná chrakteristika, zovňajšok, symetria
Celkovo všeobecný, ľahký, útle alebo mäkké kosti, nedostatok symetrie.
Hlava
Horné kosti lebečno-lícne divergentné alebo konvergentné (veľmi veľká chyba).
Ňucháč
Nižší alebo vyšší ako línie nosného chrbátu, vyčnievajúci na vertikálnu líniu prednej časti tváre s náznakmi nedofarbenia – nosné dierky nie dostatočne otvorené, malý ňucháč s nedostatočnou pigmentáciou.
Nosný chrbát
Dlhý alebo príliš krátky, úzky, bočné línie medzi sebou konvergentné, profil väčší, nie pravouhlý.
Pysky a papuľa
Papuľa príliš krátka alebo dlhá – pysky málo vyvinuté – alebo príliš vyvinuté visiace nižšie ako labiálne spojenie, ochabnuté, príliš zdôraznené spojenie, príliš visiace, prevrátené alebo chýbajúce. Z profilu unikajúce pysky. Konvergencia dopredu bočných častí papule, t.j. špicatá papuµa a s tým spojená chýbajúca plochosť prednej časti papule. Spojenie horných častí pyskov v tvare polkruhu.
Čeµuste
Jemné – prognatizmus (nadmerne vyvinutá dolná čeľusť), enogmatizmus, ak je chýbajúca dĺžka spodnej čeľuste ( podkus diskvalifikácia), ak je zle uložený smer zubov (chyba). Uhol čeľuste príliš zaoblený. Zuby so zlým záhryzom alebo nadmerne chýbajúce zuby v počte, poškodenie povrchov zubov.
Lebka
Malá, krátka, okrúhla, úzka na bokoch, t.j. na úrovni zigomatických oblúkov a temena, tvar kupoly, nadviečkové oblúky sploštené, žuvacie svaly málo vyvinuté, absencia záhlavného hrebeňa alebo príliš vyvinutého, málo vyvinuté čelné znaky. Pokles čelového sklonu málo zdôraznený alebo unikajúci, smer horných lebečno-čelných kostí pozdĺžny, nie paralelný.
Oko
Malé alebo vystupujúce, dúhovka príliš svetlá oproti farbe srsti, nie v subfrontálnej pozícii, ectropium, entropium, oči príliš blízko k sebe – škúlenie. Čiastočné nedofarbenie okružia.
Uši
Príliš dlhé alebo príliš krátke, nízko nasadené – vrchol ucha úzky alebo do špice – zle nesené alebo zle kupírované – nie hladká srsť.
Krk
útly, dlhý alebo príliš krátky, na bokoch plochý, bez laloku alebo príliš veµa laloku a neoddelený, chýbajúca vypuklosť hornej časti, chýbajúce oddelenie od šije a zle nasadený na plecia. Plecia
Rovné, ťažké, krátke, so svalmi málo vyvinutými, zviazané pri pohybe, okraj lopatiek priveľmi priblížené k sebe.
Rameno
Príliš šikmé alebo príliš rovné – krátke, nadostatočne vyvinuté svalstvo, jemné kosti.
Predlaktie
Jemné kosti alebo hubovité – okrúhla kosť, odklonená od vertikálnej priamky, divergentný alebo konvergentný lakeť, podpazušná autina nízko. Výška od zeme po vnútorný okraj lakťa polovica výšky v kohútiku alebo omnoho viac.
Zápästie
S evidentnou Hipertrofiou zápästných kostí, mäkké, malé, málo viditeľné kosti.
Záprstie
Krátke alebo príliš dlhé, jemné, príliš natiahnuté alebo rovné, kolmé uhlenie.
Laba
Oválna, široko rozčapená, tlstá s roztiahnutými prstami, s chýbajúcim zauhlením prstov, vytáčaná von alebo dovnútra t.j. nie v kolmici – náprstné vankúšiky mäsovité, chodidlo s tenkou kožou, chýbajúca pigmentácia pazúrov a vankúšov na chodidle. Chybná dispozícia náprstných vankúšikov – príliš dlhé.
Trup
Pozdĺžny priemer sa rovná výške v kohútiku – príliš dlhý.
Hrudník
úzky, málo hlboký, slabo vyvinuté osvalenie, rukoväť hrudného koša situovaná príliš nízko.
Hrudný kôš
Chýbajúci do výšky, hĺbky, príliš úzky alebo príliš široký obvod: xifoideický prívesok zaúhlený príliš dovnútra, hrudná kosť príliš krátka. Oblúky hrudného koša málo otvorené.
Rebrá
Nezaoblené, medzery medzi rebrami málo široké – falošné rebrá krátke, málo zaoblené, neotvorené a nízke.
Chrbtová kosť
Krátka – sedlovitá (mäsitá), kozia chrbtová kosť, rozdvojenie línie chrbtovej kosti na jedenástom stavci – kohútik nevyvýšený.
Bedro
Dlhé, sploštené, úzke.
Brucho a boky
Brucho stiahnuté, boky príliš vykrojené a dlhé.
Pohlavné orgány
Nekompletne vyvinuté bez jedného alebo bez oboch semenníkov, nenachádzajúce sa v miešku (testikolárna ektopia), buď jeden alebo oba semenníky – pozri diskvalifikáciu – monorchizmus a kriptorchizmus.
Chrbát
úzky, krátky, horizontálny.
Stehno
Krátke, s málo vyvinutým svalstvom, úzke, príliš rozšírené smerom ku kolenu, veľmi rovné alebo veľmi zaoblené.
Končatina
Jemnej kosti, málo viditeµný končatinový žliabok, krátka, príliš rovná alebo príliš zaúhlená.
Podkolenie
Vysoké, nedostatočne široké, uhol podkolenia príliš otvorený alebo uzavretý z dôsledku výchylky metatarsu dopredu, vonku z kolmice.
Predpriehlavok
Dlhý, jemný, vonku z kolmice.
Laba
Ako predná.
Chvost
Príliš dlhý alebo príliš krátky. Vrodený anurizmus alebo brakiurizmus – nasadený príliš nízko alebo príliš vysoko nad chrbtom, zatočený na chrbát, rovný ako sviečka – nesený na bok, visací, myší chvost.
Srsť
Nie hladká alebo tvrdá.
Farba srsti
Z väčšej časti biela.
Koža
Priliehajúca na celé telo, málo bohatá, chýbajúce záhyby na hlave, chýbajúci lalok.
Výška v kohútiku
Príliš nízka alebo príliš vysoká.
CHYBY V CHARAKTERE
Bojazlivosť, neposlušnosť, veľmi hryzavý (diskvalifikácia), agresívny.

BODY NA DISKVALIFIKáCIU

Hlava
Divergencia alebo konvergencia horných lebečno-lícnych kostí.
Nos
úplné nedofarbenie.
Nosný chrbát
Zreteľne kopcovitý – vydutý.
Oko
Obojstranná depigmentácia – nedoliehajúce /príliš uvolnemé / viečka – obojstranná vrodená chyba zraku – škúlenie.
Čeľusť
Zdôraznená nadmerne vyvinutá spodná čeľusť – prognatizmus – enognatizmus./predkus/
Krk
Bez laloku.
Pohlavné orgány
Monorchizmus – kriptorchizmus.
Chvost
Vrodený anurizmus, brakiurizmus, nesený príliš vysoko.
Farba srsti
Príliš veľké biele znaky, čisto biela.
Výška v kohútiku
Viac ako 75 cm, menej ako 3 cm požadovanej spodnej hranice výšky.