Stanovy

Občianskeho združenia,
Slovakia MOLOSS Club s pôsobnosťou pre celé územie Slovenskej republiky
ktoré v rámci Únie kynologických klubov jediné zastrešuje molossoidné plemená
So sídlom: Na Vrátkach 6, 841 01 Bratislava


I.
Názov, sídlo a právne postavenie združenia

a./ Názov združenia: Slovakia MOLOSS Club

b./ Sídlo združenia: Na Vrátkach 6, 841 01 Bratislava

c./ Právne postavenie združenia: občianske združenie, Slovakia MOLOSS Club je nezávislé, dobrovoľné, nepolitické a samostatné združenie s vlastnou právnou subjektivitou a koná vo vlastnom mene. Je združením občanov podľa zákona
č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov. Občianske združenie, Slovakia MOLOSS Club je zaregistrovaným ministerstvom vnútra SR, dňa, pod číslom spisu: , ktoré združuje občanov Slovenskej republiky a také ostatné osoby, ktoré sú priaznivcami MOLOSSOIDNÝCH plemien, uznaných Medzinárodnou kynologickou organizáciou FCI i neuznaných, ktoré sú vedené v pomocných registroch FCI.

Občianske združenie, Slovakia MOLOSS Club, chráni práva a oprávnené záujmy svojich členov vyplývajúce z ich členstva v združení.

II.
Úlohy združenia

Občianske združenie, Slovakia MOLOSS Club, plní najmä tieto úlohy:

1./ Spoluzúčastňuje sa na chove, zveľaďovaní, a zušľachťovaní molossoidných plemien v rámci štandardu a zlepšovanie ich vlastností.

2./ Úzko spolupracuje s majiteľmi, spolumajiteľmi a držiteľmi molossoidných plemien.

3./ Môže vykonávať podnikateľskú a obchodnú činnosť vrátane zahranično-obchodnej činnosti, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi SR.

4./ Zostavuje návrhy plánov výstav, skúšok, chovateľských podujatí a iných aktivít s tým súvisiacich. Spolupôsobí pri organizovaní týchto podujatí, spracúva príslušnú štatistiku.

5./ Podporuje chov, ochranu a čistotu plemien, nákup krmív a liečiv vhodných pre molossoidné plemená.

6./ Pri svojej činnosti spolupracuje s ostatnými vnútroštátnymi a zahraničnými klubmi, ako aj štátnymi orgánmi a organizáciami a to najmä pri chove, a ochrane čistoty plemien, ako aj pri usporiadaní príslušných podujatí.

7./ Organizuje a zabezpečuje čistotu chovu plemien.

8./ Pôsobí na rast odbornej a kultúrnej úrovne svojich členov s dôrazom na ochranu čistoty plemien.

9./ Zabezpečuje chov a výcvik čistokrvných psov.

10./ Získava a organizuje mládež pre svoju činnosť.

III.
Majetok združenia

1./ Majetok občianskeho združenia, Slovakia MOLOSS Club, je jeho vlastníctvom. S týmto majetkom hospodári samostatne, podľa vlastných stanov, v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, ostatnými zákonmi a všeobecne záväznými právnymi predpismi.

2./ Majetok občianske ho združenia, Slovakia MOLOSS Club:

a/ hnuteľný a nehnuteľný majetok ako aj jeho výnosy,

b/ členské príspevky, účelové príspevky a zápisné,

c/ dotácie, subvencie a dary,

d/ príjmy z hospodárskej a inej činnosti,

e/ dotácie od sponzorov,

f/ iné.

3./ Občianske združenie, Slovakia MOLOSS Club, hospodári samostatne podľa spracovaného rozpočtu, ktorý schvaľuje jeho členská schôdza.

IV.
Členstvo v združení


1./ Členom občianskeho združenia, Slovakia MOLOSS Club, môže byť každý občan SR, cudzí štátny príslušník alebo právnická osoba, ktorá je priaznivcom molosoidných plemien.

2./ Členov do občianskeho združenia, Slovakia MOLOSS Club, prijíma výbor občianskeho združenia, Slovakia MOLOSS Club, na základe písomnej žiadosti uchádzača o členstvo, so súhlasom viac ako polovice hlasov všetkých jej členov.

3./ Prijatie za člena občianskeho združenia, Slovakia MOLOSS Club, nadobúda účinnosť dňom podpísania jej Stanov a zaplatením členského a iného príspevku.

4./ Počet členov občianskeho združenia, Slovakia MOLOSS Club nie je obmedzený.

5./ Po prijatí za člena, občianskeho združenia, Slovakia MOLOSS Club, má novo prijatý člen rovnaké práva a povinnosti ako ostatní členovia združenia.

6./ Na návrh výboru občianskeho združenia, Slovakia MOLOSS Club, jej členská schôdza, môže prijať fyzickú osobu za čestného člena. Čestný člen občianskeho združenia, Slovakia MOLOSS Club, je oslobodený od platenia členských a iných príspevkov, avšak nemôže byť zvolený do jeho orgánov a nemá ani hlasovacie právo.

7./ Výšku členského príspevku, účelových a mimoriadnych príspevkov určuje členská schôdza občianskeho združenia, Slovakia MOLOSS Club.

V.
Práva a povinnosti členov združenia

1./ Člen občianskeho združenia, Slovakia MOLOSS Club, má právo najmä:

a) zúčastňovať sa rokovania a rozhodovania na členských schôdzach občianskeho združenia, Slovakia MOLOSS Club,

b) voliť a byť volený do orgánov občianskeho združenia, Slovakia MOLOSS Club,

c) voliť a byť volený do orgánov Slovenských a medzinárodných kynologických organizácii,

d) zúčastňovať sa na ostatnej činnosti občianskeho združenia, Slovakia MOLOSS Club,
e) podávať návrhy, podnety a sťažnosti orgánom občianskeho združenia, Slovakia MOLOSS Club,

f) podávať návrhy, podnety a sťažnosti orgánom Slovenských a medzinárodných kynologických organizácii, ako aj oprávneným orgánom štátnej správy.


2./ Člen občianskeho združenia, Slovakia MOLOSS Club, je povinný najmä:

a) dodržiavať právne predpisy o ochrane zvierat, o ochrane prírody, veterinárne predpisy, Stanovy občianskeho združenia, Slovakia MOLOSS Club, uznesenia jej orgánov, plniť úlohy vyplývajúce z týchto predpisov a uznesení,

b) prehlbovať si svoje odborné vedomosti,

c) angažovať a zúčastňovať sa aktívne v poslaní občianskeho združenia., Slovakia MOLOSS Club, zachovávať disciplínu, plniť všetky úlohy vyplývajúce z členstva alebo zverenej funkcie a dôsledne rešpektovať pravidlá občianskej a kynologickej morálky,

d) zaplatiť riadne a včas členský príspevok a iné príspevky

e) do 30 dní od každej zmeny trvalého pobytu hlásiť občianskemu združeniu, Slovakia MOLOSS Club, zmenu svojej adresy, 

f) nahradiť občianskemu združeniu, Slovakia MOLOSS Club, škodu, za vznik ktorej zodpovedá,

g) podieľať sa na činnosti, správe a hospodárení s majetkom občianskeho združenia, Slovakia MOLOSS Club,

3./ Vyššie uvedené práva a povinnosti sa nevzťahujú na čestných členov občianskeho združenia, Slovakia MOLOSS Club.


 VI.
Zánik členstva v združení


Členstvo v občianskom združení, Slovakia MOLOSS Club, zaniká:

a) vystúpením, ktoré treba oznámiť písomne výboru občianskeho združenia, Slovakia MOLOSS Club,

b) právoplatným rozhodnutím o vylúčení z občianskeho združenia, Slovakia MOLOSS Club,

c) nezaplatením členského príspevku v stanovenej lehote,

d) smrťou člena občianskeho združenia, Slovakia MOLOSS Club,

e) zánikom občianskeho združenia, Slovakia MOLOSS Club

f) rozhodnutím o odňatí čestného členstva v občianskom združení, Slovakia MOLOSS Club,

g) zrušením rozhodnutia o prijatí za člena občianskeho združenia, Slovakia MOLOSS Club,

VII.
Orgány združenia


Orgánmi občianskeho združenia, Slovakia MOLOSS Club, sú:

a) členská schôdza,

b) výbor,

c) kontrolór,

VIII.
Členská schôdza združenia

1./ Členská schôdza občianskeho združenia, Slovakia MOLOSS Club je najvyšším orgánom združenia. Schádza sa podľa potreby, najmenej však 1 (jeden) krát za kalendárny rok.

2./ Na prijatie platného uznesenia členskej schôdze občianskeho združenia, Slovakia MOLOSS Club je potrebná nadpolovičná väčšina prítomných členov na jej členskej schôdzi..

3./ Členskú schôdzu občianskeho združenia, Slovakia MOLOSS Club, zvoláva poverený člen jej výboru, podľa plánu schváleného členskou schôdzou, alebo podľa aktuálnej potreby, s uvedením navrhovaného programu najmenej 5 (päť) dní vopred, písomne, faxom, e-mailom alebo cez sms správu. Výbor občianskeho združenia, Slovakia MOLOSS Club, zvolá do 30 (tridsať) dní členskú schôdzu vždy, ak o to požiada najmenej 1/3-na všetkých členov združenia, kontrolór, alebo príslušný orgán štátnej správy. V prípade, že do tejto lehoty jej výbor schôdzu nezvolá, zvolá ju na náklady občianskeho združenia, Slovakia MOLOSS Club, príslušný orgán štátnej správy.

4./ Členská schôdza občianskeho združenia, Slovakia MOLOSS Club, rozhoduje o všetkých závažných záležitostiach združenia, najmä však:

a) rozhoduje o zmene stanov združenia,

b) rozhoduje o zmene prevádzkového poriadku,

c) volí na päťročné funkčné obdobie predsedu združenia a ďalších členov výboru združenia, ako aj kontrolóra združenia,

d) rozhoduje o prijatí člena združenia a jeho vylúčení v odvolacom konaní,

e) rozhoduje o stanovení výšky riadneho členského príspevku, ako aj o mimoriadnych a účelových členských príspevkoch,

f) rozhoduje o sťažnostiach alebo odvolaniach členov proti rozhodnutiam výboru združenia,

g) rozhoduje o zrušení združenia; toto uznesenie je povinná bezodkladne oznámiť príslušným orgánom štátnej správy,

h) o schválení správy výboru združenia, o jeho činnosti a vykonaných opatreniach medzi členskými schôdzami združenia,

i) o odvolaniach proti rozhodnutiam výboru združenia o uložení disciplinárneho opatrenia,

j) o schválení správy výboru združenia, o činnosti a výsledkoch hospodárenia združenia za uplynulý rok a správy dozornej rady združenia o kontrole činnosti a hospodárenia združenia,

k) o použití výnosu hospodárenia alebo úhrade straty za uplynulý rok,

l) o schválení plánu činnosti združenia na kalendárny rok, prípadne dlhšie obdobie.


5./ V programe členskej schôdze musia byť zahrnuté tieto body:

a) schválenie správy výboru spoločnosti o činnosti a výsledkoch hospodárenia spoločnosti za uplynulý rok,

b) správa kontrolóra spoločnosti o kontrolnej činnosti a hospodárenia spoločnosti,

c) rozhodnutie o použití výnosov hospodárenia alebo úhrade straty za uplynulý rok,

d) schválenie plánu činnosti spoločnosti na kalendárny rok, prípadne dlhšie časové obdobie,

e) schválenie výšky členských príspevkov,

f) schválenie uznesení výročnej členskej schôdze.


IX.
Výbor združenia

1./ Výbor občianskeho združenia, Slovakia MOLOSS Club, je výkonným orgánom združenia.

2./ Činnosť výboru občianskeho združenia, Slovakia MOLOSS Club, spočíva najmä v tom, že :

a) spravuje záležitosti združenia v období medzi členskými schôdzami, zabezpečuje plnenie uznesení členských schôdzí združenia, rozhoduje o všetkých záležitostiach, ktoré nie sú výslovne vyhradené iným orgánom združenia,

b) zodpovedá za dodržiavanie kynologickej, hospodárskej, finančnej a organizačnej disciplíny združenia,

c) rozhoduje o prijatí člena združenia a jeho vylúčení,

d) v disciplinárnom konaní proti členom združenia rozhoduje ako prvostupňový správny orgán,

e) predkladá pravidelné správy o svojej činnosti členskej schôdzi združenia.


3./ Výbor občianskeho združenia, Slovakia MOLOSS Club sa skladá z predsedu, podpredsedu, tajomníka, hlavného poradcu chovu, ekonóma a členov výboru.

4./ Prípadných ďalších členov výboru združenia určí členská schôdza občianskeho združenia, Slovakia MOLOSS Club.

5./ Schôdze výboru občianskeho združenia, Slovakia MOLOSS Club, zvoláva písomne, faxom, e-mailom, alebo cez sms správu, predseda združenia, alebo iný poverený člen výboru, najmenej 3 (tri) dni vopred. V neodkladných prípadoch (ak vec neznesie odklad), je možné schôdzu výboru združenia zvolať aj bez dodržania uvedenej 3 (troj) dňovej lehoty.

6./ Na schôdzu výboru združenia sa pozýva aj kontrolór, ktorý má pri rozhodovaní len poradný hlas.

X.
Práva a povinnosti členov výboru združenia

1./ Predseda občianskeho združenia, Slovakia MOLOSS Club, najmä:

a) koná v mene občianskeho združenia,

b) zvoláva zasadnutia výboru a členskej schôdze,

c) podpisuje písomnosti týkajúce sa činnosti združenia,

d) kontroluje plnenie úloh uložených jednotlivým funkcionárom výboru združenia,

e) dbá na včasné vypracovanie plánu kynologického a finančného hospodárenia a kontroluje ich,

f) zabezpečuje plnenie úloh, ktoré uložili združeniu štátne orgány a iné oprávnené orgány a organizácie,

g) vybavuje neodkladné a naliehavé náležitosti združenia, a o výsledku informuje výbor alebo združenie na najbližšej schôdzi.


2./ Podpredseda Slovakia MOLOSS Club, najmä:

a) koná v mene občianskeho združenia, v neprítomnosti predsedu združenia so všetkými jeho právami a povinnosťami,

3./ Tajomník Slovakia MOLOSS Club, najmä:

a) vybavuje bežnú korešpondenciu,

b) opatruje pečiatku, stanovy, zápisnice zo schôdzí a všetky dôležité pí­somnosti združenia a zodpovedá za ich riadne uloženie,

c) vyhotovuje zápisnice zo schôdzí výboru a členských schôdzí, pokiaľ sa funkciou zapisovateľa nepoverí iný člen výboru,

d) predkladá výboru prihlášku nových členov, žiadosti o zrušenie členstva, vedie zoznam členov,

Ekonóm Slovakia MOLOSS Club, najmä:

a) disponuje, spoločne s predsedom, s finančnými prostriedkami nachádzajúcich sa na účte združenia, 

b) prijíma a realizuje všetky peňažné plnenia,

c) vedie príručnú pokladnicu a zodpovedá za pokladničnú hotovosť,

d) zostavuje výkaz o hospodárení a predkladá ho na schválenie členskej schôdzi združenia,

3./Hlavný poradca pre chov občianskeho združenia, Slovakia MOLOSS Club, najmä:

a) zostavuje návrh plánu kynologického hospodárenia a chovu, predkladá ho na schválenie príslušným orgánom, a dbá na jeho dodržiavanie,

b) dozerá, aby sa chov šteniat vykonával podľa zásad riadneho kynologického hospodárenia v súlade s predpismi o kynológii,

c) v prípade potreby vykonáva potrebné opatrenia na záchranu psov,

d) vedie záznam a podáva štátnym a kynologickým orgánom hlásenia pre štatistické úlohy 

e) informuje výbor a členskú schôdzu o stave psov a navrhuje potrebné opatrenia,

f) na pokyn predsedu združenia vypracováva vyhodnotenie hmotnej zainteresovanosti,

g) eviduje zoznam psov členov združenia a vedie ich záznam.

h) je nápomocný členom združenia pri zabezpečovaní krmiva pre psy,

 

XI.
Kontrolór združenia

1./ Kontrolór občianskeho združenia, Slovakia MOLOSS Club je kontrolným orgánom združenia, ktorý je nezávislý na výbore, ktorý sa volí členskou schôdzou na dobu 5 (päť) rokov.

2./ Kontrolór občianskeho združenia, Slovakia MOLOSS Club sa zodpovedá členskej schôdzi, ktorej predkladá správu o svojej činnosti a návrhy na odstránenie zistených nedostatkov a chýb.

3./ Kontrolór občianskeho združenia, Slovakia MOLOSS Club, volí členská schôdza združenia. Funkcia kontrolóra je nezlučiteľné s členstvom vo výbore.

4./ Kontrolór občianskeho združenia, Slovakia MOLOSS Club, kontroluje činnosť a hospodárenie združenia a jeho orgánov, najmä plnenie plánu finančného hospodárenia, plnenie zmluvných záväzkov, dodržiavanie zákonnosti a uznesení členských schôdzí združenia.

5./ Kontrolór občianskeho združenia, Slovakia MOLOSS Club vo svojej činnosti sa riadi smernicami pre činnosť dozorných rád ako aj všeobecne záväznými právnymi predpismi.


XII.
Zastupovanie združenia

Občianske združenie, Slovakia MOLOSS Club, navonok zastupuje predseda združenia, v jeho neprítomnosti podpredseda.


XIII.
Zápisnice o rokovaní orgánov združenia

1./ O rokovaní orgánov občianskeho združenia, Slovakia MOLOSS Club, a jeho výsledkoch sa robia stručné, jasné, výstižné a zrozumiteľné zápisnice, ktoré sa archivujú.

2./ Zápisnice z členskej schôdze občianskeho združenia, Slovakia MOLOSS Club, podpisuje predseda a overovatelia zápisnice.

3./ Zápisnice zo zasadnutia výboru občianskeho združenia, Slovakia MOLOSS Club podpisuje predseda a tajomník.

XIV.
Členská disciplína združenia

1./ Členovi občianskeho združenia., Slovakia MOLOSS Club, ktorý porušil povinnosti vyplývajúce z členstva v združení a na jeho nápravu, vzhľadom na závažnosť porušenia povinnosti nepostačuje pohovor, môže výbor združenia podľa miery zavinenia a ostatných okolností uložiť tieto druhy disciplinárnych opatrení:

a) pokarhanie pred výborom,

b) dočasné obmedzenie chovateľskej činnosti na dobu 1 (jeden) až 5 (päť) rokov,

c) vylúčenie zo združenia. 

2./ Vylúčiť z občianskeho združenia, Slovakia MOLOSS Club, možno len takého člena združenia, ktorý hrubo alebo opätovne do 5 (piatich) rokov od predchádzajúceho právoplatného disciplinárneho opatrenia uloženého príslušným orgánom združenia, porušil interné predpisy združenia, alebo predpisy upravujúce kynológiu, alebo si dlhodobo neplní povinnosti voči združeniu, alebo konal v rozpore so záujmami združenia.

3./ Rozhodnutie o uložení disciplinárneho opatrenia sa musí vypracovať písomne, rozhodnutie musí obsahovať všetky zákonné náležitosti.

4./ Písomné vyhotovenie rozhodnutia sa zasiela doporučeným listom alebo sa odovzdá osobne proti podpisu stíhanému členovi združenia.


XV.
Hospodárenie združenia

l./ Občianske združenie, Slovakia MOLOSS Club, má samostatnú právnu subjektivitu, hospodári podľa vlastného plánu hospodárenia schváleného členskou schôdzou.

2./ Občianske združenie, Slovakia MOLOSS Club zo svojich zdrojov zabezpečuje náklady na svoju réžiu ako aj finančné prostriedky na úhradu technického zabezpečenia podujatí organizované združením a úhradu daní a ostatných poplatkov.

3./ Funkcionári, ako aj radoví členovia občianskeho združenia, Slovakia MOLOSS Club, za vykonané úkony v prospech združenia, majú právo vyúčtovať svoje hotové výdavky - cestovné, stravné, ušlú mzdu.

4./ Členská schôdza občianskeho združenia, Slovakia MOLOSS Club, môže schváliť aj paušálne odmeny za výkon jednotlivých funkcií v združení.

5./ Za jednotlivé pracovné výkony môže členská schôdza občianskeho združenia, Slovakia MOLOSS Club, schváliť bodový systém.


XVI.
Zánik združenia

l./ Občianske združenie, Slovakia MOLOSS Club, zaniká:

a) uznesením členskej schôdze združenia,

b) rozhodnutím príslušného orgánu štátnej správy.

2./ Pri zániku občianskeho združenia, Slovakia MOLOSS Club, uznesením členskej schôdze, vykoná likvidáciu likvidátor menovaný členskou schôdzou združenia.

3./ Pri zániku občianskeho združenia, Slovakia MOLOSS Club, rozhodnutím príslušného orgánu štátnej správy vykoná likvidáciu určený likvidátor.

4./ Likvidátor najmä:

a) sústredí peňažné prostriedky občianskeho združenia, Slovakia MOLOSS Club na jednom účte a najhospodárnejším spôsobom odpredá alebo zabezpečí ostatný hnuteľný majetok a nehnuteľnosti združenia,

b) z prípadného výťažku uhradí záväzky občianskeho združenia, Slovakia MOLOSS Club,

c) úradným spôsobom znehodnotí pečiatky občianskeho združenia, Slovakia MOLOSS Club,

d) zabezpečí uloženie spisového materiálu v štátnom archíve SR v súlade so zákonom o archívnictve a skartačným poriadkom,

e) správu o vykonaní likvidácie predloží orgánu, ktorý ho likvidáciou poveril, prípadne ďalším zainteresovaným orgánom.

XVII.
Záverečné ustanovenia

1./ Stanovy občianskeho združenia, Slovakia MOLOSS Club nadobúdajú platnosť dňom schválenia členskou schôdzou občianskeho združenia, t. j., dňom

2./ Stanovy občianskeho združenia, Slovakia MOLOSS Club, sa môžu doplniť prevádzkovým poriadkom združenia, avšak zmeniť nie.