1.ÚČEL A PÔSOBNOSŤ

1.1. účelom chovateľského poriadku je riadenie a rozvoj chovu molosských plemien združených v Slovenskom Moloss klube v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky a predpismy FCI.

 • 1.2. Pôsobnosť tohto chovateľského poriadku je obmedzená na chovateľov združených v Slovenskom Moloss klube v rámci Slovenskej republiky

2.VYMEDZENIE POJMOV
Pre účely tohto chovateľského poriadku sa za:

 • 2.1 majiteľa považuje osoba, ktorá právoplatne získala zviera a vlastní jeho preukaz o pôvode
 • 2.2.držiteľa chovného psa považuje majiteľ psa, alebo osoba, ktorú majiteľ poveril, aby psa chovne využívala
 • 2.3. chovateľa považuje majiteľ chovnej suky, ktorý má zaregistrovaný chránený názov chovateľskej stanice a v dobe pripúšťania a vrhu je majiteľom suky
 • 2.4. plemeno považujú suky a psy s platným preukazom o pôvode, ktorý vydala plemenná kniha členskej, alebo pridruženej organizácie FCI.
 • 2.5.chovný jedinec považuje pes, alebo suka, ktorí splnili požiadaky pre uvedenie do chovu stanovené týmto chovateľským poriadkom. Tieto jedince sú vedené v registri chovných psov a súk plemennej knihy.
 • 2.6.chov považuje cieľavedomá plemenitba, na ktorú sa dajú použiť iba jedince uvedené do chovu (schovnené), zaradené do registra chovných psov a súk, ktoré musia byť v dobrom zdravotnom stave.

3.UVEDENIE DO CHOVU
Pre uvedenie psov a súk do chovu musia byť splnené nasledujú ce požiadavky:

 • 3.1.čistokrvnosť jedinca osvedčená preukazom o pôvode (ďalej rodokmeň), v prípade importovaných jedincov s exportným preukazom pôvodu preregistrovaným na plemennej knihe
 • 3.2.absolvovanie aspoň jednej klubovej výstavy minimálne v triede mladých a akejkoľvek inej výstavy pod záštitou SKJ
 • 3.3.minimálny vek psa 15 mesiacov, minimálny vek súk 15 mesiacov s toleranciou 14 dní
 • 3.4.absolvovanie bonitácie so zaradením "chovný"4. BONITÁCIA

 • 4.1.Bonitácia je posúdenie zhody predvádzaného jedinca s platným štandardom a posúdenie jeho generalogických podmienok s požiadavkami rozvoja chovu daného plemena. Pred bontáciou je povinnosť absolvovať dbk, (s vylučením z chovu dbk 4/4).
 • 4.2.Bonitáciu vykonáva minimálne jeden posudzovateľ exteriéru psov, s aprobáciou pre dané plemená a poradca chovu, prípadne ním poverený kontrolór vrhov
 • 4.3.Bonitácie sa vykonávajú trikrát do roka. Na bonitáciu sú zaradené všetky jedince, ktoré splňujú podmienky uvedenia do chovu a sú riadne prihlásené na bonitáciu
 • 4.4.Prihláškou na bonitáciu je fotokópia rodokmeňa zaslaná tajomníkovi klubu nejneskôr mesiac pred bonitáciou, označená v pravom hornom rohu "BONITÁCIA". Súčasťou prihlášky je potvrdenie o zaplatení bonitačného poplatku vo výške 20€. na účet klubu.
  Vyšetrenie na DBK je povinné.

5.PRÁVO CHOVU

 • 5.1.Právo chovu má každý chovateľ, ktorý je členom klubu, vlastní suku uvedenú do chovu (schovnenú), má zaregistrovaný chránený názov chovateľskej stanice a vystavené platné pripúšťacie povolenie
 • 5.2.Ak prešla chovná suka do vlastníctva iného chovateľa, patria novému majiteľovi aj všetky práva a povinnosti súvisiace s odchovom.
 • 5.3.Chovateľ je povinný nahlásiť poradcovi chovu uhynutie, alebo zmenu majiteľa chovných zvierat
 • 5.4.Produkcia šteniat bez preukazu o pôvode je nezlučiteľná s princípmi tohto chovateľského poriadku a je povaľovaná za jeho hrubé porušenie

6.PRIPÚŠŤACIE POVOLENIE

 • 6.1.Pripúšťacie povolenie na základe písomnej žiadosti chovateľa vystavuje poradca chovu. Bez pripúšťacieho povolenia nemožno suku pripustiť, v prípade nakrytia bez povolenia bude voči chovateľovi uplatnený sankčný postih.
 • 6.2.Pripúšťacie povolenie si majiteľ chovnej suky písomne vyžiada dva mesiace pred predpokladaným háraním od poradcu chovu. V žiadosti je potrebné uviesť plemeno, meno suky (uvedené v rodokmeni.)
 • 6.3.Poradca chovu je povinný doporučiť krycích psov, v prípade vlastného výberu je chovateľ povinný toto oznámiť vo svojej žiadosti poradcovi chovu.
 • 6.4. Ak párenie nie je úspešné je potrebné pripúšťacie povolenie prečiarknuť a zaslať poradcovi chovu.

V prípade, že chovateľ pripúšťacie povolenie nepoužil (nepáril suku) platí toto jeden kalendárny rok

7.PÁRENIE

 • 7.1.Párenie v zmysle tohto chovateľského poriadku sa môže uskutočniť iba na základe vystaveného pripúšťacieho povolenia.
 • 7.2.Párenie suky dvoma psami počas jedného honcovania je neprípustné
 • 7.3.Majiteľ chovného psa i majiteľ chovnej suky sú povinní viesť evidenciu párení

8. VRH

 • 8.1.Chovateľ do 10 dní oznámi vrh poradcovi chovu a majiteľovi krycieho psa.
 • 8.2.Kontrolu vrhov vykonávajú vyškolení kontrolóri, s ktorými si chovateľ dohodne termín kontroly. Zásadne sa vyžaduje jedna kontrola do veku 7 týždňov.
 • 8.3.Ak zistí kontrolór vrhov závažné nedostatky vo vývoji, výžive a ustajnení šteniat nahlási tieto skutočnosti poradcovi chovu, ktorý po preverení skutkového stavu má právo vyvodiť sankcie a žiadať nápravné opatrenia.
 • 8.4.Tetovanie šteniat si dohodne chovateľ s veterinárnym lekárom. Tetovacie čísla si chovateľ vyžiada od plemennej knihy. Tetovanie sa vykonáva vo veku 7 týždňov od narodenia šteniat.
 • 8.5.Všetky náklady spojené s kontrolou vrhu, tetovaním a poplatkami za úkony plemennej knihy hradí chovateľ
 • 8.6.Suka môže mať iba tri vrhy v priebehu dvoch rokov

9. SANKCIE A POSTIHY

 • 9.1.Prihlášky na bonitáciu odoslané po temíne, alebo prihlásenie sa priamo na bonitácii sú účtované dvestopercentným príplatkom
 • 9.2.Pri porušení tohto chovateľského poriadku môže byť chovateľ výborom klubu postihnutý finančnou pokutou do výšky 5000 Sk, pozastavením chovnosti, až vylúčením z klubu. Proti to muto rozhodnutiu sa môže chovateľ odvolať na rozhodnutie členskej schôdze